Dezvoltare Rural Non-Agricol

SUBMĂSURA 6.4

Sprijin pentru investiții în creare și dezvoltare de activități neagricole

FINANȚARE MAXIM 200.000 EURO

– 70% NERAMBURSABILI
– 90% NERAMBURSABILI pentru activitățile de producție

BENEFICIARI ELIGIBILI

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

1. Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;

2. Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Microîntreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up) trebuie să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural. Sediul social și punctul/ punctele de lucru pentru activitățile aferente investiției finanțate prin proiect, trebuie să fie amplasate în spatiul rural.

În cadrul submăsurii 6.4, solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat.

Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 6.4, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

b) Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevazute prin submăsură;

c) Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în spațiul rural;

d) Sediul social al solicitantului trebuie să fie situat în spațiul rural;

e) Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanţarea investiţiei;

f) Viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentaţii tehnico-economice;

g) Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;

h) Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului şi dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare menţionată în capitolul 8.1 PNDR (se va depune la Cererea de finanțare dovada solicitării către ANPM a evaluării impactului asupra mediului, urmând ca la momentul semnării contractului de finanțare să fie depus documentul final emis de ANPM pentru demararea investiției)

i) În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD.

j) Perioada de implementare a proiectului este de maximum 3 ani, iar ultima plată nu va depăși data de 31 decembrie 2025.

TIPURI DE INVESTIȚII ELIGIBILE

Sprijinul public va reprezenta 90% (activități de producție) sau 70% din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea cheltuielilor eligibile nerambursabile (corespunzatoare procentului de 90% sau 70% ) va fi de maxim 200.000 euro, cu respectarea conditiilor ajutorului de minimis.

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin această submăsură este de 10.000 euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.
– nu va depăşi 200.000 euro/ beneficiar pe durata a trei exerciții financiare consecutive, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive.

Operaţiunile şi cheltuielile sunt eligibile, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015, privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice neagricole”, cu modificările și completările ulterioare.

Tipurile de operaţiuni şi cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanţare în cadrul submăsurii 6.4, Anexa 7 la Ghidul solicitantului și dispoziţiilor privind eligibilitatea cheltuielilor prevăzute la cap. 8.1 din PNDR.

În cadrul proiectelor care vizează activități în cadrul CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, camping, pentru construire căsuțe capacitatea de cazare construită/ modernizată prin proiect se va limita la capacitatea maximă de cazare de 3- 4 locuri/ căsuță, fără a fi limitat numărul căsuțelor, se acceptă construirea unui singur bungalow. Structurile dezvoltate prin proiecte finanțate pe acest cod CAEN, trebuie să respecte prevederile aplicabile OANT 65/2013, inclusiv definițiile și criteriile minime obligatorii prevazute în Anexa 1 a acestui act normativ, cu modificările și completările ulterioare. Pentru proiectele prin care se propun venituri din organizare de tabere, grupurile de turiști vor fi cazate în căsuțe sau bungalow. Totodată, în cazul în care prin proiect se propune și construcția unui bungalow aferent activității de camping, numărul total al locurilor de cazare în căsuțe și corturi trebuie sa fie mai mare sau egal cu numărul locurilor de cazare în bungalow. Dacă activitatea de camping propune prin proiect si un bungalow, este necesar ca proiectul să includă atât casuţe cât şi locuri de campare. Pentru proiectele prin care se propun venituri din organizare de tabere, grupurile de turiști vor fi cazate în căsuțe sau în căsuțe şi bungalow. În cazul în care prin proiect se propune activitate de organizare tabere intr-o structură care conține și un bungalow, numărul locurilor de cazare în căsuțe trebuie sa fie mai mare sau egal cu numărul locurilor de cazare în bungalow

Costuri eligibile specifice (precizate în fişa submăsurii 6.4):

a)  Extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea agropensiunilor;

b)  Înfiinţare, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de cazare de tip camping,parc rulote, bungalow-uri;

c)  Înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de alimentaţie publică de sine stătătoare;

d)  construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor;

e)  achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;

f)  investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

Cheltuielile legate de achiziția în leasing a activelor, pot fi considerate eligibile doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar și prevede obligația beneficiarului de a cumpara bunurile respective la expirarea contractului de leasing.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)  dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul nr. 1305-/2013;

b)  sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din cerinţele minime impuse de PNDR 2014-2020;

c)  sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

d)  sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii;

e) sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de construcţii-montaj.

Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condiţiile a)-e).

Cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată. Cheltuielile de consultanţă pentru managementul proiectului vor fi decontate proporţional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului.

Costurile generale ale proiectului pentru care sunt puse condiţiile a)-e) trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj.

Nu sunt eligibile:

 • prestarea de servicii agricole, achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente acestei activităţi, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională;
 • procesarea şi comercializarea produselor prevazute în Anexa I din Tratat;
 • producţia de electricitate din biomasă ca şi activitate economică;
 • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;
 • cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
 • cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 • cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/ 2013 și anume:

a)  dobânzi debitoare;

b)  achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;

c)  taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;

d)  în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.

e)  cheltuieli care fac obiectul finanțării altor programe europene/naționale, conform Cap.14 și 15- PNDR.

Cheltuieli neeligibile specifice:

 • Cheltuieli specifice de înfiinţare şi funcţionare a întreprinderilor (obţinerea avizelor de funcţionare, taxe de autorizare, salarii angajaţi, costuri administrative, etc)
 • Cheltuieli pentru înființare de agropensiuni, pensiuni și hoteluri.
 • Nu se accepta mijloace de transport de tip tractor/ cap tractor cu remorcă/ semiremorcă (capul tractor poate fi folosit și pentru alte tipuri de activităţi).

Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii sunt:

– Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);

– Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);

– Activități turistice: modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor, înființarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local;

– Furnizarea de servicii sociale, inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare);

– Furnizarea de servicii pentru populație, de ex: reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.;

– Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.

Pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ completați formularul de mai jos!

Solicită ofertă !
close slider

Completați formularul de mai jos pentru a solicita o ofertă!

FINANȚĂRi GUVERNAMENTALE ȘI EUROPENE

Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre program.
Email address
Secure and Spam free...