Rural Non-Agricol

SUBMĂSURA 6.2

Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

FINANȚARE 100% NERAMBURSABILĂ

50.000 de euro/ proiect,
70.000 euro/ proiect pentru activităţile de producţie

Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro, în baza unui Plan de afaceri. Nu se alocă sume intermediare.

BENEFICIARI ELIGIBILI

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

1. Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA).Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

2. Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

3. Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

a) Micro-întreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start- up) trebuie să fie înregistrate la ONRC şi să-şi desfăşoare activitatea în spaţiul rural (atât sediul social, cât şi punctul/punctele de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural). Numai punctele de lucru aferente activităţilor agricole pot fi amplasate şi în mediul urban. Sunt eligibili în cadrul Submăsurii 6.2, numai solicitanţii înscrişi la ONRC.

b) Este eligibil pentru finanțare solicitantul care propune realizarea de activități aferente a unui cod CAEN până la maximum 5 (cinci) coduri CAEN înregistrate la Registrul Comertului, autorizate/ neautorizate în conditiile Legii nr. 359/2004.

c) Pentru a fi eligibili solicitanții care la data depunerii Cererii de Finanțare aveau autorizat/autorizate codul/codurile CAEN propus/propuse prin proiect, au obligația de a depune o Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitatile pentru care solicită finanțare.

d) Nu sunt eligibili solicitanţii ai căror asociaţi/acționari deţin părţi sociale în cadrul altor întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în baza aceluiaşi/acelorasi cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC, ca cel/cele propus/propuse prin Planul de afaceri sau a unor coduri CAEN complementare acestuia/acestora, autorizate.

e) Nu sunt eligibili solicitanții în cadrul cărora se regăsesc asociaţi/acționari – persoane fizice rude de gradul I sau care sunt soț/soție cu asociati/actionari in cadrul altei intreprinderi care solicită în cadrul aceleiaşi sesiuni sau au beneficiat de sprijin financiar forfetar prin submăsura 6.2 și prin Măsura 19 “Dezvoltarea locală LEADER”- submăsura 19.2 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” pentru aceleași tipuri de activități sau activități complementare.

f) Nu sunt eligibile activităţile complementare activităţilor desfăşurate de solicitant.

g) În cadrul SM 6.2, solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat.

h) Pentru a putea primi sprijin în cadrul Submăsurii 6.2, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
– Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri;
– Proiectul (activitatea/activitatile propuse) trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin submăsură;
Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea va fi desfășurată în spațiul rural;
Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.
– În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD.

i) Prin excepție sunt eligibile entităţile care desfăşoară activităţi agricole în mediu urban și inițiază o activitate neagricolă în spațiul rural, punctul/punctele de lucru aferente activităţii agricole putând fi menținute în mediul urban.

j) În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1306/ 2013, „nu sunt eligibili solicitanții/ beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR 2014-2020”. În cazul constatării de către AFIR a unor astfel de situații, în orice etapă de derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil și se procedează la recuperarea sprijinului financiar, dacă s-au efectuat plăți.

TIPURI DE INVESTIȚII ELIGIBILE

Activitățile pentru care se solicită finanțare prin Submăsura 6.2 trebuie să se regăsească în Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul Submăsurii 6.2 (Anexa 7 la Ghidul solicitantului).

Valoarea sprijinului este de 50.000 de euro/ proiect, cu excepția activităţilor de producţie pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/ proiect, în baza unui Plan de afaceri.
Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe de plată autorizate de AFIR, astfel:

* prima tranşă -70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de Finanțare
* a doua tranşă – 30% din cuantumul sprijinului după îndeplinirea tuturor obiectivelor din Planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la încheierea Contractului de Finanțare.

Nu trebuie să depăşească 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciții financiare consecutive, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive.

Cheltuieli eligibile:

Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, corespunzatoare activitatilor codurilor CAEN din cererea de finantare, sunt eligibile, indiferent de natura acestora, cu excepția achiziţionării de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015, cu modificările și completările ulterioare.

– În cadrul proiectelor care vizează activități în cadrul CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, camping și tabere, pentru construire căsuțe capacitatea de cazare construita/ modernizată prin proiect se va limita la capacitatea maximă de cazare de 3- 4 locuri/ căsuță, fără a fi limitat numărul căsuțelor, iar pentru bungalow-uri – se acceptă construirea unui singur bungalow cu o capacitate de cazare de maximum 8 camere (16 locuri de cazare). Structurile dezvoltate prin proiecte finanțate pe acest cod CAEN trebuie sa respecte prevederile aplicabile OANT 65/2013, inclusiv definițiile și criteriile minime obligatorii prevazute în Anexa 1(6) a acestui act normativ, cu modificările și completările ulterioare.

Nu sunt eligibile:

– cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de activități auxiliare pentru producția vegetală, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat; – cheltuielile pentru înființare de agropensiuni, pensiuni, hoteluri;
– cheltuielile aferente domeniilor exceptate în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 1731/2015, cu modificările și completările ulterioare.
– nu se acceptă achiziția apartamentelor/ birourilor in spații rezidențiale, respectiv, de birouri.
– nu se accepta mijloace de transport de tip tractor/ cap tractor cu remorcă/ semiremorcă (capul tractor poate fi folosit si pentru alte tipuri de activități).

Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii sunt:

  • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, inclusiv producție de combustibil din biomasă, (fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
  • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non- agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
  • Activități turistice (ex: structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local);
  • Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).

Pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ completați formularul de mai jos!

Solicită ofertă !
close slider

Completați formularul de mai jos pentru a solicita o ofertă!

FINANȚĂRi GUVERNAMENTALE ȘI EUROPENE

Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre program.
Email address
Secure and Spam free...